Ogólne Warunki Handlowe oraz informacje dla klientów

 1. Zakres
 2. Zawarcie umowy
 3. Prawo do odstapienia
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Korzystanie z kuponów promocyjnych
 6. Warunki dostawy i wysyłki
 7. Odpowiedzialność za wady
 8. Alternatywne metody rozstrzygania sporów
 9. Polityka prywatności

1) Zakres

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe spółki Reima Europe Oy (zwanej dalej "Sprzedawcą”) stosuje się do wszystkich umów zawartych między konsumentem lub przedsiębiorcą (dalej "Klient”) a Sprzedającym obejmujących swoim zakresem towary i/lub usługi wystawione przez Sprzedającego w jego sklepie internetowym. Niniejszym za nieważne uznaje się stosowanie odrębnych warunków Klienta, chyba, że strony postanowią inaczej.

1.2 Konsumentem, w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych, które w przeważającej części nie mogą zostać zaliczone ani do działalności handlowej, ani do działalności związanej z wykonywaniem wolnego zawodu. Przedsiębiorcą, w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, jest osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa zdolna do czynności prawnych, która przy dokonywaniu czynności prawnych działa w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością handlową lub wykonywanym wolnym zawodem.

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów przedstawione w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążącej oferty z jego strony, lecz służą złożeniu wiążącej oferty przez Klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem formularza zamówień on-line dostępnego w witrynie sklepu internetowego Sprzedawcy. Polega to na tym, iż Klient, po umieszczeniu w wirtualnym koszyku wybranych towarów i/lub usług, a także po ukończeniu elektronicznej procedury złożenia zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku finalizującego proces, składa wiążącą prawnie ofertę zawarcia umowy w odniesieniu do towarów i/lub usług w koszyku.

2.3 Poza uruchomieniem przycisku finalizującego proces zamawiania, poprzez kliknięcie dodatkowego pola wyboru Klient potwierdza, że jego zamówienie podlega opłacie.

2.4 Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towaru wraz z numerem zamówienia w rozsądnym czasie po jej zawarciu.

2.5 Sprzedający może przyjąć ofertę Klienta w terminie pięciu dni

 • poprzez przekazanie Klientowi potwierdzenia zamówienia w formie pisemnej lub tekstowej (faksem lub pocztą elektroniczną); decyduje wówczas data otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Klienta, lub
 • poprzez dostarczenie Klientowi zamówionego towaru; decyduje wówczas data dostarczenia towaru Klientowi, lub
 • poprzez wezwanie Klienta do zapłaty po złożeniu przez niego zamówienia.

Jeśli zajdą co najmniej dwa z powyższych zdarzeń, umowa zostanie zawarta w momencie, w którym jedno z tych zdarzeń zajdzie jako pierwsze. Nieprzyjęcie przez Sprzedawcę oferty Klienta w wyżej podanym terminie będzie jednoznaczne z odrzuceniem oferty. Tym samym Klient nie będzie dłużej związany swoim oświadczeniem woli.

2.6 Okres na przyjęcie oferty rozpoczyna swój bieg w dniu następującym po wysłaniu oferty przez Klienta, a kończy się z upływem piątego dnia następującego po wysłaniu oferty.

2.7 W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem formularza zamówień on-line tekst umowy zostanie przez Sprzedawcę zapisany i dostarczony Klientowi – po wysłaniu przez niego zamówienia – w formie tekstowej (np. e-maila, faksu lub listu) wraz z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Ponadto tekst umowy zostanie zarchiwizowany na stronie internetowej Sprzedającego. Klient może go bezpłatnie pobrać za pośrednictwem chronionego hasłem konta klienta, do którego ma dostęp po podaniu odpowiednich danych logowania, pod warunkiem, że założył takie konto w sklepie internetowym Sprzedającego przed złożeniem zamówienia.

2.8 Przed dokonaniem wiążącego zamówienia za pośrednictwem formularza zamówień on-line Sprzedającego Klient może w dowolnej chwili poprawić swoje dane za pomocą standardowych funkcji klawiatury i myszy. Ponadto przed dokonaniem wiążącego zamówienia wszystkie dane wyświetlane są ponownie w oknie potwierdzenia i mogą zostać poprawione za pomocą standardowych funkcji klawiatury i myszy.

2.9 Umowa może zostać zawarta wyłącznie w języku polskim.

3) Prawo do odstapienia

3.1 Konsumentom przysługuje zasadniczo prawo do odstąpienia.

3.2 Szczegółowe informacje związane z prawem do odstąpienia znajdują się w pouczeniu o prawie do odstąpienia udzielonym przez Sprzedającego.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 Podane przez Sprzedającego ceny są cenami całkowitymi, podanymi w PLN. Zawierają one ustawowy podatek VAT. Ewentualne dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są podane osobno w opisie danego produktu.

4.2 Klient ma do dyspozycji kilka sposobów płatności. Podane są one w sklepie internetowym Sprzedającego.

4.3 Jeśli uzgodniono dokonanie przedpłaty, płatność jest należna natychmiast po zawarciu umowy.

4.4 W przypadku wyboru metody płatności "PayPal” następuje realizacja płatności za pośrednictwem dostawcy usług finansowych "PayPal” (Europe) S.a.r.l.. et Cie S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg. Przy dokonywaniu płatności obowiązują warunki korzystania z serwisu PayPal zamieszczone pod adresem https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=pl_PL. Z warunków tych wynika między innymi wymóg, aby Klient otworzył konto PayPal, względnie dysponuje już takim kontem.

4.5 Płatność kartą kredytową w naszym sklepie internetowym oferuje firma Maksuturva Group Oy we współpracy z Payment Highway (wcześniej Solinor Oy) i Bambora AB. Maksuturva Group Oy przekazuje dane rozliczeniowe karty debetowej lub kredytowej do Bambora AB, która posiada umowę z międzynarodowymi korporacjami usług finansowych (Mastercard i Visa) Numery kart nie są przechowywane w systemach Maksuturva Group Oy, lecz przetwarzane przez dostawcę usług technicznych Payment Highway (wcześniej Solinor Oy).

5) Korzystanie z kuponów promocyjnych

Kupony promocyjne wystawiane przez firmę Reima w powiązaniu z kampaniami marketingowymi można realizować w naszym sklepie internetowym w okresie ważności podanym na kuponie. Kupony promocyjne można realizować wyłącznie zgodnie z dotyczącymi ich warunkami i mogą obowiązywać ograniczenia korzystania z kuponów. Na przykład na niektóre Produkty kupon może nie obowiązywać i w efekcie nie będzie można użyć kuponu w przypadku płatności za takie Produkty.

Kupony promocyjne można zrealizować wyłącznie przed sfinalizowaniem procesu zamawiania. Nie ma możliwości użycia kuponu po złożeniu zamówienia.

W jednym zamówieniu można zrealizować tylko jeden kupon promocyjny. Jeśli wartość kuponu promocyjnego przewyższa wartość zamówienia, różnica nie zostanie zwrócona.

Jeśli wartość kuponu promocyjnego jest niższa niż wartość zamówienia, należy użyć jednej z dostępnych metod płatności, aby pokryć różnicę.

Zwracamy uwagę, że w przypadku zwrotu Produktów opłaconych w całości lub w części za pomocą kuponu promocyjnego, zwrócona zostanie jedynie płatność dokonana za pomocą autoryzowanej karty kredytowej/debetowej lub za pośrednictwem serwisu Paypal. Wartość kuponu promocyjnego nie zostanie zrefundowana.

6) Warunki dostawy i wysyłki

6.1 Dostawy towarów dokonuje się drogą wysyłki na adres dostawy wskazany przez Klienta, chyba, że strony postanowiły inaczej. Przy realizacji transakcji bierze się pod uwagę adres dostawy podany podczas składania zamówienia u Sprzedającego.

6.2 Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością Sprzedawcy.

6.3 Nie oferuje się możliwości odbioru osobistego.

7) Odpowiedzialność za wady

7.1 W sprawach odpowiedzialności za wady strony stosować będą przepisy ustawowe.

7.2 Klient zobowiązany jest zawiadomić Sprzedającego o szkodzie do 2 miesięcy po jej odkryciu.

7.3 Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji, o czym Konsument zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Konsumenta, albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta.

7.4 W przypadku towarów używanych termin przedawnienia wynosi rok od dostawy towaru do Klienta z poniższym ograniczeniem. Skrócony termin przedawnienia nie obowiązuje:

 • W przypadku szkód wiążących się z narażeniem życia, uszkodzeniem ciała lub uszczerbkiem na zdrowiu, polegających na umyślnym lub nieumyślnym naruszeniu obowiązków Sprzedającego, lub na umyślnym lub nieumyślnym naruszeniu obowiązków ustawowego przedstawiciela lub pomocnika wykonującego zobowiązania Sprzedającego;
 • w przypadku pozostałych szkód, polegających na umyślnym lub związanym z rażącym niedbalstwem naruszeniu obowiązków Sprzedającego lub na umyślnym lub związanym z rażącym niedbalstwem naruszeniu obowiązków ustawowego przedstawiciela lub pomocnika wykonującego zobowiązania Użytkownika, a także
 • w przypadku, gdy Sprzedający podstępnie przemilczał wadę.

8) Alternatywne metody rozstrzygania sporów

8.1 Komisja UE udostępnia w internecie pod poniższym linkiem platformę służącą do rozstrzygania sporów z e-sklepami: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Platforma ta pełni funkcję adresu kontaktowego, służącego do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów kupna lub umów na świadczenie usług zawartych online, w których stroną jest konsument.

8.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany do uczestnictwa w postępowaniu pojednawczym przed jednostką rozstrzygania sporów konsumenckich.

9) Polityka prywatności

Kliknij tutaj, aby przeczytać naszą politykę prywatności.