Reima App
Earn rewards
Download on the App Store
View

Ogólne Warunki Udziału w Programie „Karta Lojalnościowa” Reima Europe OY

1. Zakres obowiązywania, definicje

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Udziału (zwane dalej „OWU”) firmy Reima Oy (zwanej dalej „Reima”) mają zastosowanie do udziału konsumenta lub przedsiębiorcy (zwanego dalej „Klientem”) w Programie „Karta Lojalnościowa” Oferenta. O ile nie uzgodniono inaczej, obowiązywanie warunków własnych Klienta zostaje wykluczone.

1.2 Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWU jest każda osoba fizyczna zawierająca transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są związane z prowadzeniem przez nią działalności handlowej lub zawodowej na własny rachunek.

1.3 Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWU jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, zawierająca transakcję prawną w celach związanych z prowadzeniem przez nią działalności handlowej lub zawodowej na własny rachunek.

1.4 Niniejsze warunki mają zastosowanie do umownego korzystania z Karty Lojalnościowej pomiędzy Klientami a firmą Reima Europe Oy (dalej zwaną „Reima”). Klient korzysta z Karty Lojalnościowej poprzez akceptację niniejszych warunków. W uzupełnieniu do niniejszych warunków stosunek między Klientem a Reima jest regulowany przez warunki aplikacji Reima oraz wszelkie inne warunki związane z korzystaniem z usług Reima, takie jak warunki sklepu internetowego (https://www.reima.com/pl/ogolne-warunki-handlowe).

W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy niniejszymi warunkami a innymi warunkami pierwszeństwo mają Ogólne Warunki Udziału w Programie „Karta Lojalnościowa” zawarte w niniejszym dokumencie. Korzystanie z Programu „Karta Lojalnościowa” może również wymagać zaakceptowania i przestrzegania przez Klienta innych szczególnych warunków.

2. Rejestracja i korzystanie z Karty Lojalnościowej

2.1 Uczestnictwo w Programie „Karta Lojalnościowa” nie wymaga odrębnej rejestracji. Warunkiem jest jednak bezpłatna rejestracja Klienta w Społeczności Przyjaciół Reima (Reima Friends Community). Kartę Lojalnościową można aktywować wyłącznie w aplikacji Reima po zalogowaniu się. Reima zastrzega sobie prawo do akceptacji lub nieakceptacji aktywacji i używania Karty Lojalnościowej.

2.2 Z Karty Lojalnościowej może korzystać każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Korzystanie z Karty Lojalnościowej jest bezpłatne i ważne do odwołania. Aktywując Kartę Lojalnościową, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany w punkcie 5 poniżej.

2.3 Dane zgromadzone podczas rejestracji muszą być podane przez Klienta w sposób kompletny i prawidłowy. Klient jest zobowiązany do ciągłego aktualizowania tych danych. Reima z zasady nie sprawdza dokładności i kompletności przekazanych przez Klienta danych. Jeżeli dane kontaktowe ulegną zmianie w późniejszym terminie, należy poinformować o tym Reima. Karta Lojalnościowa może być wykorzystywana w pełnym zakresie tylko wówczas, jeśli Reima będzie posiadać aktualne informacje.

2.4 Każdy Klient może utworzyć dla siebie tylko jedno konto Klienta. Uprawnienie do udziału w programie „Karta Lojalnościowa” dotyczy wyłącznie jego osoby i nie może być przenoszone. Dotyczy to również pieczątek zbieranych przez Klienta. W razie zaistnienia podejrzenia, że Karta Lojalnościowa jest wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem, należy niezwłocznie powiadomić o tym Reima. Reima nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich w związku z niewłaściwym korzystaniem z Karty Lojalnościowej, np. za ewentualne wykorzystanie korzyści.

3. Jakie rabaty oferuje Karta Lojalnościowa?

3.1 Za każde dwieście osiemdziesiąt (280) złotych wydane jednorazowo podczas zakupu Klient otrzymuje jedną pieczątkę. Po zebraniu sześciu (6) pieczątek Klient ma prawo do otrzymania bonu rabatowego w wysokości dwudziestu pięciu procent (25%), który można wykorzystać podczas zakupów w sklepie internetowym Reima lub w aplikacji Reima.

Należy zebrać wszystkie sześć pieczątek w ciągu 12 miesięcy od otrzymania pierwszej pieczątki. Jest to warunkiem przyznania nagrody przez Reima. Po upływie tego okresu pieczątki tracą ważność, a zbieranie ich rozpoczyna się od nowa. Bon rabatowy jest ważny 3 miesiące od jego przyznania, wyłącznie na produkty niepodlegające obniżce.

3.2 Karta Lojalnościowa jest w pełni cyfrowa. W celu skorzystania z korzyści Klient musi aktywować cyfrową Kartę Lojalnościową w aplikacji Reima i zweryfikować swoją tożsamość, logując się do sklepu internetowego lub aplikacji Reima. Adres e-mail Klienta jest używany do identyfikacji użytkownika, a pieczątek nie da się przenieść do innego profilu z nowym adresem e-mail. Podczas logowania się do sklepu internetowego oprócz adresu e-mail należy podać hasło. Klient ponosi odpowiedzialność za transakcje dokonane w ramach członkostwa w sklepie internetowym. Firma Reima nie jest zobowiązana do późniejszego przyznawania pieczątek za zakup dokonany bez weryfikacji tożsamości użytkownika lub bez rejestracji jako Klient w sklepie internetowym.

3.3 Jeśli zakup zostanie cofnięty (np. z powodu odwołania, zwrotu, anulowania umowy, unieważnienia, odstąpienia od umowy itp.), pieczątki za ten zakup nie będą przyznawane. Jeśli za daną umowę zostały już przyznane pieczątki, ich liczba zostanie odjęta od liczby pieczątek zebranych na cyfrowej Karcie Lojalnościowej Klienta. Ponadto Reima zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innych produktów, których zakup nie uprawnia do otrzymania pieczątek.

3.4 Bon rabatowy uzyskany za pomocą pieczątek można zrealizować w momencie zakupu, wpisując kod bonu przy kasie w aplikacji Reima lub w sklepie internetowym. Bon rabatowy może zostać zrealizowany wyłącznie przed zakończeniem transakcji zamówienia. Wykorzystanie bonu po dokonaniu zakupu nie jest już możliwe. Bon rabatowy uzyskany za pomocą pieczątek nie podlega wypłacie i nie jest oprocentowany, a niewykorzystane bony nie będą zwracane po upływie terminu ważności. Skumulowany rabat jest zawsze indywidualny. Zgromadzone w aplikacji Reima pieczątki można w każdej chwili sprawdzić za pośrednictwem profilu.

3.5 Reima zastrzega sobie prawo do przejściowego zawieszenia programu „Karta Lojalnościowa” lub zmiany jego zasad w przypadku przyznania innych korzyści lub rabatów bądź w przypadku oferowania towarów w ramach specjalnych promocji lub akcji rabatowych. Reima zastrzega sobie również prawo do zmiany nagród lub logiki zbierania pieczątek i rabatów po uprzednim powiadomieniu.

4. Przetwarzanie danych osobowych

Reima przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz praw Klienta można znaleźć na stronie https://www.reima.com/pl/polityka-prywatnosci.

5. Usunięcie konta Klienta / opuszczenie Społeczności Przyjaciół Reima i zaprzestanie korzystania z Karty Lojalnościowej

5.1 Umowa użytkowania, a tym samym umowa o uczestnictwo w Programie „Karta Lojalnościowa”, jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez Klienta w dowolnym momencie bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jeżeli Klient ze skutkiem natychmiastowym usunie swoje konto Klienta, zgromadzone przez niego punkty bonusowe tracą ważność bez konieczności wypłaty przez Reima jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.

5.2 Kartę Lojalnościową można dezaktywować w ustawieniach aplikacji Reima. W takim przypadku wszystkie pieczątki i rabaty zebrane do tego momentu zostaną usunięte i nie będą przyznawane na nowo. Kartę Lojalnościową można w każdej chwili ponownie aktywować i rozpocząć zbieranie nowych pieczątek i rabatów. Ponadto Klient może zażądać usunięcia swojego konta Reima, kontaktując się z działem obsługi klienta. Wypowiedzenie może być dokonane wyłącznie w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres skontaktuj@reima.com.

5.3 Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia z ważnego powodu pozostaje w mocy. Ważnym powodem jest sytuacja, w której po uwzględnieniu wszystkich okoliczności danego przypadku i rozważeniu interesów obu stron nie można racjonalnie oczekiwać od strony wypowiadającej kontynuowania stosunku umownego do czasu uzgodnionego rozwiązania lub do upływu okresu wypowiedzenia.

5.4 Reima może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W razie wypowiedzenia umowy przez Reima Klient będzie miał możliwość, zgodnie z powyższymi postanowieniami, wykorzystania zgromadzonych przez siebie punktów bonusowych do czasu zakończenia umowy użytkowania, chyba że Klient w sposób zawiniony podał przyczynę wypowiedzenia umowy z ważnego powodu. W razie wykorzystania Karty Lojalnościowej niezgodnie z jej przeznaczeniem, lub jakiegokolwiek innego naruszenia niniejszych warunków lub warunków szczególnych dotyczących określonych usług lub treści, Reima jest uprawniona do unieważnienia Karty Lojalnościowej ze skutkiem natychmiastowym i bez uprzedzenia; w takim przypadku wszystkie przyznane pieczątki i rabaty również zostaną natychmiast unieważnione.

6. Zmiana warunków Programu „Karta Lojalnościowa”

6.1 Reima zastrzega sobie prawo do zmiany treści i warunków Programu „Karta Lojalnościowa” oraz warunków użytkowania w każdym czasie bez podawania przyczyn, o ile nie jest to nieuzasadnione z punktu widzenia Klienta. Istotne zmiany są ogłaszane w formie tekstowej co najmniej 30 dni przed ich wejściem w życie. Zawiadomienie uważa się za prawidłowe, jeżeli zostało wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta lub jeżeli jest dostępne w aplikacji Reima lub serwisie online. Zakłada się, że Klient otrzymał zawiadomienie najpóźniej przed upływem tego terminu. Zawiadomienie uznaje się za otrzymane przez Klienta nie później niż następnego dnia po wysłaniu zawiadomienia, w przypadku zawiadomienia na ostatni podany przez Klienta adres e-mail, i nie później niż siódmego dnia po opublikowaniu zawiadomienia, w przypadku zawiadomienia na stronie głównej. Jeżeli Klient nie zgłosi sprzeciwu wobec zmian w ciągu czterech tygodni od dnia powiadomienia, uznaje się, że Klient zaakceptował zmiany. Oferent poinformuje Klienta w powiadomieniu o przysługującym mu prawie do sprzeciwu oraz o terminie na zgłoszenie sprzeciwu. Jeśli Klient zgłosi sprzeciw wobec zmian w wyżej wymienionym terminie, stosunek umowny będzie nadal obowiązywał na pierwotnych warunkach.

6.2 Reima zastrzega sobie również prawo do zmiany treści swojego Programu „Karta Lojalnościowa” i/lub niniejszych warunków użytkowania, jeśli jest do tego zobowiązana ze względu na zmianę sytuacji prawnej;

  • w zakresie, w jakim zastosuje się w ten sposób do orzeczenia sądowego lub decyzji urzędowej, które zostały wydane przeciwko niej;

  • jeśli zmiana jest korzystna wyłącznie dla Klienta; lub

  • jeśli zmiana ma charakter czysto techniczny lub proceduralny, chyba że ma ona znaczący wpływ na Klienta.

  • jeśli nie narusza to prawa Klienta do wypowiedzenia umowy.

Vantaa, 14 maja 2024 r.