Reima App
Earn rewards
Download on the App Store
View

Regulamin kampanii Reima Test Patrol

Warunki uczestnictwa Test Patrol

1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa obowiązują dla wszystkich konkursów z nagrodami, organizowanych przez Reima Europe Oy, Karhumäentie 3, 01530 Vantaa, Finlandia. Warunki te stanowią również uzupełnienie specjalnych warunków uczestnictwa, o ile zostały one ogłoszone w odniesieniu do konkretnego konkursu z nagrodami.

1.2 Biorąc udział w konkursie z nagrodami, każdy uczestnik akceptuje niniejsze Warunki Uczestnictwa oraz termin uczestnictwa podany osobno dla każdego konkursu z nagrodami.

2. UDZIAŁ

2.1 W konkursie z nagrodami może wziąć udział każda pełnoletnia (ukończone 18 lat) osoba fizyczna.

2.2 Z udziału wykluczeni są pracownicy Reima Europe Oy i ewentualni współpracownicy oraz członkowie ich rodzin.

2.3 Każdy uczestnik może uczestniczyć w każdym konkursie z nagrodami tylko we własnym imieniu oraz wielokrotnie. Wielokrotne uczestnictwo nie zwiększa szansy na wygraną. Ewentualne wygrane nie podlegają przeniesieniu.

2.4 Terminem nadsyłania odpowiedzi jest dzień, w którym upływa okres uczestnictwa.

2.5 Rejestracja na stronie www.reima.com/pl-PL/reima-test-patrol oraz uczestnictwo w teście produktów „Testpatrol” są bezpłatne i nie są połączone z zobowiązaniem do zakupu.

2.6 W teście produktów można brać udział wyłącznie przez Internet, pod warunkiem rejestracji na stronie www.reima.com/pl-PL/reima-test-patrol

Ponadto uczestnik/uczestniczka może się zgłosić do każdego testu produktu w trakcie danego okresu uczestnictwa. Uczestnicy biorą udział w konkursie z nagrodami, wypełniając formularz w sposób kompletny i zgodny z prawdą.

3 SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU I USTALANIE ZWYCIĘZCÓW

3.1 Zwycięzcy są ustalani przez Reima Europe Oy, jej pracowników, pomocników lub upoważnione osoby trzecie w drodze automatycznego wyboru na miejscu. Droga prawna jest wykluczona.

3.2 Na jednego uczestnika i jedno gospodarstwo domowe wybierany jest maksymalnie jeden zwycięzca.

3.3 O zwycięstwie uczestnicy są informowani pisemnie pocztą elektroniczną.

3.5 Koszty wysyłki wygranej za granicę nie są pokrywane. Ewentualne koszty (następcze) poniesione przez zwycięzcę w razie wygranej i/lub poprzez korzystanie z wygranej są pokrywane tylko wówczas, jeśli zostało to wyraźnie wskazane w grze z nagrodami. Reima Europe Oy nie odpowiada za szkody powstałe uczestnikowi lub osobie trzeciej w wyniku przyjęcia wygranej i/lub korzystania z wygranej niezależnie od odpowiedzialności za działania umyślne lub rażące niedbalstwo.

3.6 Wypłata wygranej w gotówce, wydawanie voucherów na wartość wygranej lub wymiana wygranej są wykluczone. Jeśli zwycięzca nie może skorzystać z wygranej (np. ze względu na upływ czasu) lub jeśli nie zgłosi się w ciągu 1 miesiąca od otrzymania informacji o wygranej, wygrana przepada bez zwrotu ekwiwalentu.

4. PRZEDTERMINOWE ZAKOŃCZENIE I WYKLUCZENIE

4.1 Reima Europe Oy jest uprawniona do wykluczania z niniejszego konkursu z nagrodami uczestników, którzy naruszają warunki uczestnictwa, zgłaszają nieprawidłowe dane osobowe, korzystają z nieuczciwych środków pomocniczych lub próbują manipulować wynikiem losowania. Uczestnictwo poprzez automatyczne procedury masowego uczestnictwa osób trzecich lub inne manipulacje są zabronione.

4.2 W razie zaistnienia przyczyny wykluczenia Reima Europe Oy jest uprawniona do pozbawiania prawa do wygranych nagród i dochodzenia zwrotu wydanych już nagród również w późniejszym terminie.

5. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

5.1 Reima Europe Oy nie odpowiada za szkody, które mogą powstać wskutek błędów, opóźnień lub przerw w transferze danych, zakłóceń urządzeń technicznych i serwisu, nieprawidłowych treści, utraty lub usunięcia danych, wirusów lub z innych przyczyn. Dotyczy to w szczególności utraconych, uszkodzonych, błędnie przekazanych lub opóźnionych zgłoszeń, powiadomień o wygranej i innych problemów związanych z komunikacją elektroniczną oraz pozostałych utrudnień technicznych, jakie wystąpiły w ramach niniejszej gry z nagrodami.

5.2 Z chwilą dostarczenia nagrody Reima Europe Oy zostaje zwolniona ze wszystkich zobowiązań, o ile z niniejszych regulacji nie wynika, iż nastąpiło to już wcześniej.

5.3 Nie odpowiadamy za wady prawne i/lub rzeczowe opisanej nagrody.

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI

6.1 Reima Europe Oy szanuje sferę prywatną uczestników i czuje się zobowiązana do ochrony ich danych osobowych. Nasze postanowienia z zakresu ochrony danych osobowych znajdą Państwo tutaj. W przypadku uczestnictwa przez Internet w celu otrzymania powiadomienia o wygranej niezbędne jest podanie adresu e-mail. Newsletter otrzymują uczestnicy, którzy udzielili wyraźnej zgody na jego wysyłkę.

Droga prawna jest wykluczona.