Reima App
Earn rewards
Download on the App Store
View

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa obowiązują dla wszystkich konkursów z nagrodami, organizowanych przez Reima Europe Oy (zwanej dalej „Reima”) , Karhumäentie 3, 01530 Vantaa, Finlandia.

Warunki te stanowią również uzupełnienie specjalnych warunków uczestnictwa, o ile zostały one ogłoszone w odniesieniu do konkretnego konkursu z nagrodami."

Biorąc udział w konkursie z nagrodami, każdy uczestnik akceptuje niniejsze Warunki Uczestnictwa oraz termin uczestnictwa podany osobno dla każdego konkursu z nagrodami.

UDZIAŁ

W konkursie z nagrodami może wziąć udział każda pełnoletnia (ukończone 18 lat) osoba fizyczna. Z udziału wykluczeni są pracownicy Reima i ewentualni współpracownicy oraz członkowie ich rodzin.

Udział w konkursie

Udział w konkursie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza w aplikacji Reima.

Każdy uczestnik może uczestniczyć w każdym konkursie z nagrodami tylko we własnym imieniu i tylko jednokrotnie. Wielokrotne uczestnictwo nie zwiększa szansy na wygraną. Ewentualne wygrane nie podlegają przeniesieniu.

Terminem nadsyłania odpowiedzi jest dzień, w którym upływa okres uczestnictwa.

Uczestnicy biorą udział w konkursie z nagrodami, wypełniając formularz w sposób kompletny i zgodny z prawdą.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU I USTALANIE ZWYCIĘZCÓW

Na jednego uczestnika i jedno gospodarstwo domowe wybierany jest maksymalnie jeden zwycięzca.

Po zakończeniu konkursu, Reima wybierze 1 zwycięzcę spośród wszystkich uczestników. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej e-mailem.

O zwycięstwie uczestnicy są informowani pisemnie pocztą elektroniczną.

PRZEDTERMINOWE ZAKOŃCZENIE I WYKLUCZENIE

Reima jest uprawniona do wykluczania z niniejszego konkursu z nagrodami uczestników, którzy naruszają warunki uczestnictwa, zgłaszają nieprawidłowe dane osobowe, korzystają z nieuczciwych środków pomocniczych lub próbują manipulować wynikiem losowania. Uczestnictwo poprzez automatyczne procedury masowego uczestnictwa osób trzecich lub inne manipulacje są zabronione.

W razie zaistnienia przyczyny wykluczenia Reima jest uprawniona do pozbawiania prawa do wygranych nagród i dochodzenia zwrotu wydanych już nagród również w późniejszym terminie.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Reima nie odpowiada za szkody, które mogą powstać wskutek błędów, opóźnień lub przerw w transferze danych, zakłóceń urządzeń technicznych i serwisu, nieprawidłowych treści, utraty lub usunięcia danych, wirusów lub z innych przyczyn. Dotyczy to w szczególności utraconych, uszkodzonych, błędnie przekazanych lub opóźnionych zgłoszeń, powiadomień o wygranej i innych problemów związanych z komunikacją elektroniczną oraz pozostałych utrudnień technicznych, jakie wystąpiły w ramach niniejszej gry z nagrodami.

Z chwilą dostarczenia nagrody Reima zostaje zwolniona ze wszystkich zobowiązań, o ile z niniejszych regulacji nie wynika, iż nastąpiło to już wcześniej.

Nie odpowiadamy za wady prawne i/lub rzeczowe opisanej nagrody.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Reima szanuje sferę prywatną uczestników i czuje się zobowiązana do ochrony ich danych osobowych. Nasze postanowienia z zakresu ochrony danych osobowych znajdą Państwo tutaj. W przypadku uczestnictwa przez Internet w celu otrzymania powiadomienia o wygranej niezbędne jest podanie adresu e-mail. Newsletter otrzymują uczestnicy, którzy udzielili wyraźnej zgody na jego wysyłkę.

Droga prawna jest wykluczona.

Nasza polityka prywatności: https://www.reima.com/pl-PL/polityka-prywatnosci

Biorąc udział w tym konkursie, uczestnik akceptuje niniejsze warunki uczestnictwa. Naruszenie niniejszych warunków uczestnictwa prowadzi do wykluczenia uczestnika z konkursu. Spółka Reima zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian. Warunki konkursu podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem fińskim.